Title (eng)

Several testimonies about the suffering of the Serbian colonists in Kosovo and Metohija in the Second World War

Title (srp)

Неколико сведочења о страдању српских колониста на Косову и Метохији у Другом светском рату

Author

Павловић, Александар

Description (eng)

Abstract: Due to the unfavorable social and economic situation in which Kosovo and Metohija were after liberation from the centuries-old Turkish rule, the authorities of the Kingdom of SHS (Yugoslavia) implemented an agrarian reform in this area, with the aim of expropriating the land of large, feudal estates, and distributing it to the peasants who were without land or previously worked on the estates of agas and beys. Along with the agrarian reform, colonization was implemented as well, on the basis of which tens of thousands of colonists, mostly Serbs, from different, mostly fertile, poor regions of the Kingdom of SHS (Yugosla¬via), were settled in Kosovo and Metohija from 1918 to 1941. With the outbreak of the Second World War on the territory of the Yugoslav state, most of the colonists were attacked by Albanian armed formation that sided with the occupiers, which led to their persecution, destruction of property, and physical liquidations. The aim of this paper is an attempt to contribute to the understanding of the position of the colonists during the war years 1941-1945, viewed from the point of their individual destinies and testimonies. The approach to the researched issue, in that sense, was made through the prism of an anthropological, humanistic perspective, which means that the attention in the paper vas focused on understanding of the way in which the suffering of the colonists was reflected through their subjective viewpoints and their personal experiences. In the center of the paper, in other words, was placed an individual, according to which the research was focused on an effort to better understand the drama that the colonists went through during the Second World War, which was a consequence of events on the macro level, by providing an insight into the micro level of social reality, which is made of the biographies and life stories of each person individually. Through the research, in this way was made an attempt to bring some of the concrete participants of the colonization In Kosovo and Metohija to the light of day through their stories, with the aim of pointing out the importance of their voices, which are often relegated to the background in the study of the observed issues in historiography. The results presented in the paper were obtained on the basis of research based on the use of written historical sources, primarily archival material.

Description (srp)

Апстракт: Због неповољног социоекономског стања у ком се Косово и Метохија налазило након ослобођења од вишевековне турске владавине власти Краљевине СХС (Југславије) спровеле су на овом подручју аграрну реферму, са циљем експропријације земљишта великих, феудалних поседа, и његове расподеле сељаштву које је било без земље или је претходно читлучило на имањима ага и бегова. Упоредо са аграрном реформом спроведена је и колонизација, на основу које је од 1918. до 1941. године на Косову и Метохији насељено више десетина хиљада колониста, претежно Срба, из различитих,улавном плодном земљом сиромашних крајева Краљевине СХС (Југославије). Са избијањем Другог светског рата на простору југословенске државе највећи део колониста нашао се на удару албанских оружаних формација које су стале на страну окупатора, што је довело до њиховог прогона, уништавања имовине, физичких ликвидација. Циљ рада представља покушај пружања доприноса сагледавању положаја колониста у току ратних година 1941-1945, посматраног са аспекта њихових појединачних судбина и сведочења. Приступ истраживаној проблематици, у том смислу, учињен је кроз призму антрополшке, хуманистичке перспективе, што значи да је пажња у раду усмерена на разумевање начина на који се страдање колониста рефлектовало кроз њихова субјективна искуства и њихове личне доживљаје. У фокус рада, другим речима, стављен је појединац, сходно чему је рад усредсређен на настојање да се драма кроз коју су колонисти у Другом светском рату пролазили, а која је била последица догађаја на макро плану, боље разуме пружањем увида у микро ниво друштвене стварности, који чине биографије и живе приче сваког човека понаособ. Истраживањем је, на овај начин, учињен покушај да се посредством својих сведочења на светлост дана изведу неки од канкретних учесника колонизације на Косову и Метохији, са циљем да се тим путем укаже на значај њихових гласова, који су у изучавању посматране проблематике у историографији неретко потиснути у други план. Резултати приказани у раду добијени су на основу истраживања базираног на употреби писаних историјских извора, на првом месту архивске грађе.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

© All rights reserved

Subject

Key words: Serbs, colonists, Kososo and Metohija, Second World War, arc¬hival material.

Кључне речи: Срби, колонисти, Косово и Метохија, Други светски рат, архивска грађа.

Member of the Collection(s) (1)

o:1311 Радови наставника и сарадника Института за срп...